November 6th, 2015 by Lentz-Koma Insurance Agency, LLC